ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

За нас

ПРОФИЛ

 

В ЦСОП "Иван Вaзов"- с. Ново село се обучават ученици със специални образователни потребности от І до ХІІ клас. Учениците имат комплексни нужди от подкрепа в ученето, комуникацията, мобилността, в различни аспекти на личната грижа, участието в социални занимания, преодоляване на предизвикателствата в поведението. Учебно-възпитателният процес е организиран в изнесени паралелки на ОУ, СУ и ПГ. Формата на  обучение е целодневна -задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси и часове по самоподготовка след обяд. Центърът осъществява професионално обучение за придобиване на І степен на ПК - рамкова програма А и/ или за придобиване на квалификация по част от професия в ПГ и обучение по профили в СУ.

На учениците е осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие в областта на психо- социалната рехабилитация от психолог и арт терапевт и в областта на рехабилитацията на комуникативните нарушения – от логопед. Учениците се обучават от специални педагози и инженер- технолози по индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми.

ЦСОП "Иван Вaзов"разполага с модерна материално- техническа база- добре оборудвани терапевтични кабинети, учебни стаи с ергономични мебели и с кътове за почивка, стая за сензорна стимулация, две стаи за развитие на психо- моторните умения, реновиран физкултурен салон, стая с интерактивна дъска, учебна работилница и кабинет по теория на професията, платформа и санитарен възел за ученици с двигателни нарушения.  Центърът има добра обезпеченост  със спортна база и парково пространство. Изградена е спортна площадка за деца с двигателни нарушения и инвалидни колички. Осигурен е интернет достъп във всички помещения, вкл.WIF на територията на учебната сграда,  интерната и двора на центъра

 

Към ЦСОП "Иван Вaзов" функционира и общежитие с топла връзка към учебната сграда. Стаите са обзаведени с нови мебели и телевизори. Храненето на учениците е кетърингово с четири хранения дневно.

На учениците са осигурени учебни помагала и консумативи и безплатен транспорт

 

 

НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Основното финансиране на ЦСОП  "Иван Вaзов" се извършва чрез системата на делегиран бюджет. Първостепенен разпоредител на бюджетните кредити е МОН. Допълнителни финансови средства се набавят чрез разработване на национални и международни проекти, спонсори и благотворителни акции.