ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село

За нас

ПРОФИЛ

В ЦСОП"с.Ново село"се обучават и възпитават деца с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност и множество увреждания.Учебно-възпитателният процес е организиран в целодневна форма на обучение -задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси и часове по самоподготовка след обяд.

Обучението протича съгласно утвърдените от МОМН типови учебни планове и програми за І – ІV клас и V – VІІІ клас.Всички ученици се обучават по индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните им възможности и потребности.

Съгласно утвърдения държавен план-прием в училището е разкрита и професионална паралелка по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А, с двегодишен курс на обучение. Обучението в професионалната паралелка протича по утвърдените от МОМН учебен план и учебни програми.Успешно завършилите ученици получават свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост". 

НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В ЦСОП" с.Ново село"се обучават и възпитават деца с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност и множество увреждания. Учебно-възпитателният процес е организиран в целодневна форма на обучение -задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси и часове по самоподготовка след обяд. Обучението протича съгласно утвърдените от МОМН типови учебни планове и програми за І – ІV клас и V – VІІІ клас.Всички ученици се обучават по индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните им възможности и потребности.

Съгласно утвърдения държавен план-прием в училището е разкрита и професионална паралелка по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А, с двегодишен курс на обучение. Обучението в професионалната паралелка протича по утвърдените от МОМН учебен план и учебни програми.Успешно завършилите ученици получават свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост".

Основното финансиране на училището се извършва чрез системата на делегиран бюджет. Първостепенен разпоредител на бюджетните кредити е МОМН. Допълнителни финансови средства се набавят чрез разработване на национални и международни проекти, спонсори и училищни благотворителни акции.