ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Мисия и визия

МИСИЯ 

Осигуряване на  допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности чрез гъвкави модели и начини на работа, базирани на интердисциплинарно участие в безопасна учебна среда, работа в екип и споделени отговорности. Учениците са с равен достъп до образование и възможност за развитие на индивидуалните способности. Те усвояват знания, умения и отношения според собствените си възможности и потребности,  необходими им да се реализират пълноценно в социума, да се справят с ежедневните дейности, да се трудят и проявяват гражданско съзнание. Съществена част от мисията е насърчаването и осигуряването на условия за личностно израстване и надграждаща професионална квалификация на всеки учител, специалист, служител, което гарантира качествени резултати в подкрепата  на учениците със специфични нужди. Като  общност със споделени ценности и обща цел е за нас е важна личната ангажираност и участие на всеки родител. Родителите са в постоянно партньорство с центъра- участват в инициативи и поддържат ефективна комуникация.

 

 

 

ВИЗИЯ

ЦСОП- с. Ново село е образователна институция с утвърдена идентичност и следва образователните политики за обучение, възпитание и допълнителна подкрепа за личностно развитие  на  учениците със СОП при равни възможности в условията на ефективна подкрепяща среда.  Изградена е мотивирана и сплотена общност със споделени интереси и обща цел- щастливи ученици, окуражени и подкрепени в придобиването на знания и умения, социална адаптация и граждански компетентности.

 • Създадена е положителна комуникативна среда, която се отнася справедливо към всеки участник, проблем или казус. Споделят се притеснения, инициативи и успехи.
 • Осигурена е възможност за прилагане на положителни идеи, взаимопомощ и сътрудничество. Популяризират се добрите практики
 • Педагозите и терапевтите са квалифицирани за работа в областта на специалното образование. Изградена е система за надграждаща квалификация
 • Осигурена е допълнителна подкрепа за всеки ученик със СОП, съгласно НПО
 • Добра екипна работа между ръководството, специалните педагози и терапевтите. Съвместно планиране на дейностите
 • Учебното съдържание се адаптира. Ресурсите се планират и използват пълноценно
 • Зачита се личното достойнство на всеки ученик. Той е подкрепен в своята индивидуалност и специфични потребности
 • Специалните педагози имат свободата да избират учебни стратегии и подходи, съобразно индивидуалната специфика на учениците- интерактивни и игрови подходи, мултисензорни подходи за обучение и алтернативни подходи за общуване. За всеки ученик те са различни.
 • Педагогика, основаваща се на ИКТ- интерактивна дъска, учебни филми, виртуални панорамни обекти, достъпни онлайн упражнения и игри и др.
 •      Екипно преподаване- терапевтът, учителят в ЦДО и специалният педагог планират, преподават и преглеждат уроците заедно
 • Всяко дете получава възможност за изява на силните страни на личността( участие в изложби, концерти, спортни състезания с връстници, празници и др.)
 • Стимулира се ученическата любознателност, активност и инициативност чрез неформално учене- уроци сред природата, екскурзии, посещение на културни мероприятия
 • Родителите са приобщени към живота в центъра. Подкрепени са от специалните педагози и терапевтите по отношение  развитието на потенциала за учене на техните деца.
 • Физическата среда е добре организирана и леснодостъпна - кабинет на психолога, кабинет на логопеда, кабинет по арт терапия, две зали за развитие на психомоторните умения, стая за мултисензорна интеграция; спортна площадка за деца с физически увреждания; учебна работилница по професията; рампи за ученици с двигателни нарушения; асансьорна платформа за деца с инвалидна  количка, санитарни възли за ученици с инвалидни колички