ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Постъпване в ЦСОП "Иван Вазов"

                                       Прием на деца / ученици

                          в Център за специална образователна подкрепа "Иван Вазов" с. Ново село

 

   1.Прием на ученици за I-VII клас.

  В ЦСОП "Иван Вазов"- с. Ново село се приемат ученици, за които оценката на Екипът за подкрепа на личностното развитие в детската градина / училището е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в ЦСОП след  заявено желание на родителя / настойника и становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване.

     Необходими документи за насочване на детето / ученика към ЦСОП:

  • Заявление от родител /настойник до директора на детската градина или училището за оценка на образователните потребности на детето или ученика;
  • Заявление от родител /настойник до директора Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване за обучение на детето / ученика в ЦСОП;
  • Акт за раждане на детето / ученика;
  • Копие от медицински документ на детето/ученика;
  • Копие на други документи, свързани с обучението и развитието на детето/ученика.

  Приемът на ученици в I-VII клас се извършва по всяко време на учебната година.

 

    2.Насочване на ученици след завършен VII клас към ЦСОП.

  Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП изготвя становище за насочването на учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

     2.1 Необходими документи за насочване на ученици след завършен VII клас к към ЦСОП :

  • Заявление от родител /настойник за насочване за обучение в профил или в специалности от професии до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност по професия
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и / или решение на ТЕЛК или НЕЛК

   Документите се подават в срок от 03.05. до 21.05. в РЦПППО.

 

    3. Насочване на ученици след завършен X клас към ЦСОП.

      При възникнала необходимост и / или писмено изразено желание на родителя / настойника  учениците със СОП , които завършват  X клас с удостоверение , могат да продължат обучението си в профили или в специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.Редът и необходимите документи  са като при насочването на учениците след завършен VII клас.

 

    4.Приемане на ученици от един Център за специална образователна подкрепа в друг.

    Извършва се по всяко време на учебната година след заявено желание на родителя / настойника до директора на приемащия Център за специална образователна подкрепа.