ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Полезни връзки

1. Министерство на образованието  и науката -   https://www.mon.bg/

2. Регионално управление на образованието - гр. Велико Търново   -   http://riovt.org/

3. Държавна агенция за закрила на детето/ ДАЗД/    -  https://sacp.government.bg/

4.  Национална телефонна линия за деца  -  https://www.116111.bg/