ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Вътрешни нормативни документи

 

1.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦСОП

2.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

3.ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНА 2022-2023

4.ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

5.ПЛАН МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ЦСОП ЗА УЧЕБНА 2022-2023

6.ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-20223

7 .ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ОБЩЕЖИТИЕТО НА ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

8 .ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ЦСОП С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

9. ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ-НАСТОЙНИЦИ В ЦСОП ЗА УЧЕБНА 2022-2023

10.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

11.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ СИТУАЦИИ ЗА УЧЕБНА 2022-2023

12.ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС В ЦСОП - С . НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

13.ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

14.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

15.ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТИЯ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

16.ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

17.МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

18.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦСОП С.НОВО СЕЛО 2

19.ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

20.ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПСИХОЛОГА В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

21.ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ЛОГОПЕДА В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

22.ГОДИШНА ПРОГРАМА НА АРТ ТЕРАПЕВТА В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023

23.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА II-VII ГРУПА - I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

24.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА II-VII ГРУПА - II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

25.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА VIII-X ГРУПА - I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

26.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА VIII-X ГРУПА - II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

27.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА IX ГРУПА - I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

28.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА IX ГРУПА - II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

29.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА XI-XII ГРУПА - I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

30.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА XI-XII ГРУПА - II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

31.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ XII КЛАС - IX ГРУПА - I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

32.СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ XII КЛАС - IX ГРУПА - II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА 2022-2023

33.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЦСОП - с.Ново село

34.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЦСОП ИВАН ВАЗОВ С. НОВО СЕЛО ЗА УЧЕБНА 2023-2024 Г.

35. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЦСОП ИВАН ВАЗОВ

36. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. В ЦСОП ИВАН ВАЗОВ

37. Анкета за родители,настойниц и лица полагащи грижи

38.Декларация на родител за информираност