ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа в село Ново село

Вътрешни нормативни документи

 

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦСОП

2. ГОДИШЕН ПЛАН НА ЦСОП- 2021-2022

3. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И ТЕРАПЕЧТИЧНИЯ ПРОЦЕС В ЦСОП - с.Ново село

4. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЦСОП - с.Ново село

5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО 2021-2022

6. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ЦСОП - с.Ново село

7 .ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ЦСОП 2021-2022

8 .СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦСОП С.НОВО СЕЛО 2017-2022 г.

9. ПЛАН МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

10. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

11. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО

12. ПРОГРАМА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС В ЦСОП - С . НОВО СЕЛО

13. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

14. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ЦСОП С. НОВО СЕЛО 2021-2022_1

15. ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ЦСОП - С. НОВО СЕЛО 2021-2022

16.ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2021-2022