ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"
Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село