ЦСОП "ИВАН ВАЗОВ"

Център за специална образователна подкрепа "Иван Вaзов" село Ново село

Помощно училище "Иван Вазов" е създадено през 1965 година за нуждите на обучението и възпитанието на деца с интелектуална недостатъчност. Първоначално тук са се обучавали деца от І до ІV клас, а от 1969 – деца до VІІІ клас.

През 2006 г. в училището е разкрита професионална паралелка за IX помощен клас по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А. Днес в училището се обучават и възпитават 55 ученика.

Специфичните особености и образователно-възпитателни потребности на учениците налагат гъвкава училищна политика, нови измерения и иновативни подходи в педагогическата работа. За да отговори на съвременните образователни изисквания за осигуряване на равен достъп на образование на детето с комбинирани нарушения, от учебна 2011/ 2012 г. училището предлага нова образователно-възпитателна услуга под формата на изнесени паралелки. 

От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в ЦСОП "Иван Вазов" с. Ново село.

Актуални новини